การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

              การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม   แบบที่กำหนดไว้โดยมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองรับรอง แต่ถ้า   ผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง                         

              ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้สหกรณ์ฯ คนละ 100 บาท          ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ จะเรียกคืนไม่ได้

              อัตราการถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็น   รายเดือนตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน และเมื่อมีเงินได้รายเดือนสูงขึ้น สหกรณ์ฯ จะหักค่าหุ้นเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน (จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือน)

              สมาชิกที่ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้อีก เมื่อออกจากสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

              การเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ป.ป.ส. จำกัด  มี 2 ประเภท คือ 

      1. สมาชิกสามัญ
      2. สมาชิกสมทบ
คุณอยู่ที่: Home สิทธิประโยชน์ของสมาชิก การสมัครเข้าเป็นสมาชิก